TBC-online

Afkortingen

BAL Bronchoalveolaire lavage  
BCG Bacillus Calmette-Guérin, vaccin tegen tuberculose  
DOT Directly Observed Treatment  
ETB Extra-pulmonale tuberculose  
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  
H Isoniazide  
LTBI Latente tuberculose-infectie  
MDR Multidrug resistentie  
NTR Nederlands Tuberculose Register  
P + E Pulmonale en extra-pulmonale tuberculose  
PTB Pulmonale tuberculose  
R Rifampicine  

Definities

Etniciteit We volgend de definitie van CBS. Etniciteit is hierdoor ingedeeld naar de volgende categorieën:  
Autochtoon:    Autochtonen zijn personen van wie beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar ze zelf zijn geboren.  
Allochtoon:    Het CBS rekent personen tot de allochtonen als ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen personen die zelf in het buitenland zijn geboren (de eerste generatie) en personen die in Nederland zijn geboren (de tweede generatie).  
Eerste generatie allochtoon:    Persoon is zelf in het buitenland geboren; ten minste één ouder is in het buitenland geboren.  
Tweede generatie allochtoon:    Persoon geboren in Nederland, van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.  


Risicogroepen

   

De definities van verschillende risicogroepen in het NTR zijn hieronder weergegeven. Een risicogroep is een groep personen, met een eenduidig gemeenschappelijk kenmerk, waarbij een verhoogde incidentie van tuberculose wordt vastgesteld, ten gevolge van een verhoogde expositie aan de tuberculosebacterie.

Een ‘asielzoeker’ is een persoon die aan ‘regelgeving met betrekking tot screening van asielzoekers’ onderhevig is, reeds een geldige verblijfstatus als asielzoeker heeft of nog in de asielzoekerprocedure zit en minder dan 2,5 jaar in Nederland verblijft.

Een ‘illegaal’ is een persoon zonder legale verblijfstatus in Nederland op het moment van diagnose,
ongeacht de verblijfsduur in Nederland.

Een ‘dak- en thuisloze’ is een persoon zonder vaste woon- en verblijfplaats die regelmatig op straat slaapt en/of gebruikmaakt van marginale tijdelijke huisvesting in en/of pensions.

Een ‘drugsverslaafde’ is een persoon die regelmatig hard drugs (inclusief evt. methadon en cocaïne) gebruikt, hetgeen heeft geleid tot enige mate van sociale ontsporing.

Een ‘alcoholverslaafde’ is een persoon die ten tijde van het stellen van de diagnose bekend is met problematisch alcoholgebruik (voor verdere definiëring ‘problematisch alcoholgebruik’ volgens NHG-standaard; zie handleiding Osiris-NTR ziekte).

Een ‘gedetineerde’ is een persoon bij wie tbc-screening in een penitentiaire inrichting de reden was voor het eerste onderzoek naar tuberculose waardoor de diagnose gesteld is.

Een ‘beroepscontact (van risicogroep)’ is een persoon die uit hoofde van zijn/haar beroepsuitoefening, of door activiteiten op vrijwilligersbasis, een verhoogde kans heeft om in (intensief) persoonlijk contact te komen met onbehandelde tbc-patiënten.

Een ‘reiziger (uit/in endemische gebieden)’ is een persoon die in de afgelopen 2 jaar in totaal meer dan 3 maanden in gebieden heeft verbleven waar tuberculose endemisch is (prevalentie hoger dan 100/100.000).

Een ‘tbc-contact’ is een persoon die betrokken is geweest bij een contactonderzoek of door een GGD gedocumenteerd contact heeft gehad met een besmettelijke tbc-patiënt.

Een ‘oud-patiënt’ is een persoon die eerder werd behandeld met tuberculostatica, gedurende ten minste één maand.


 

Resistentie

   
Monoresistentie Geïsoleerde resistentie tegen één specifiek antibioticum.

 
Polyresistentie Gecombineerde resistentie tegen meerdere antibiotica, behalve een combinatie van isoniazide en rifampicine.

 
Multiresistentie (MDR) Gecombineerde resistentie tegen meerdere antibiotica, waaronder isoniazide én rifampicine.  


Diagnostisch delay

   
Patiënt delay Het aantal weken tussen het ontstaan van hoestklachten en het eerste contact met de gezondheidszorg met betrekking tot deze episode.

 
Doctor delay Het aantal weken tussen het eerste contact met de gezondheidszorg voor deze ziekte-episode en de start van de behandeling.

 
Diagnostisch delay De som van het patiënt en het doctor delay.  

Regio’s Nederland – de indeling is gebaseerd op de postcode van de patiënt op het moment van diagnose en naar provincie.
Noord provincies Groningen, Friesland en Drenthe
Oost provincies Overijssel en Gelderland
Utrecht provincie Utrecht
Noord- Holland + Flevoland provincies Noord-Holland en Flevoland
Zuid-Holland provincie Zuid-Holland
Zeeland + Noord-Brabant   provincies Zeeland en Brabant
Limburg     provincie Limburg